Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

 _________________________________________________________________________ 

JELI TOWAR PASTWU NIE ODPOWIADA I CHCGO PASTWO ZWRÓCI_________________________________________________________________________

Otrzymali włanie Pastwo zamówienie ze sklepu internetowego DesignForHome.pl. Naszym celem jest Pastwa maksymalne zadowolenie. Jeli z jakiegopowodu nie bdPastwo zadowoleni, majPastwo prawo do odstpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Pastwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystaz prawa odstpienia od umowy, muszPastwo poinformowanas o swojej decyzji o odstpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (np. pismo wysłane poczt, wiadomość e-mail) adres: In Design, Skórzewo, ul. Grejpfrutowa 13 lok. 2, 60-185 Pozna, e-mail: info@designforhome.p. MogPastwo skorzystarówniez dołączonego, gotowego wzoru odstpienia od umowy, Aby zachowatermin odstpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Pastwo informacjdotyczcprzysługujcego prawa przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

SKUTKI ODSTPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu pełnotrzymanpłatność, w tym koszty dostarczenia do Pastwa rzeczy. Zwrot rodków zostanie zrealizowany przelewem na wskazany rachunek bankowy. W kadym przypadku nie poniosPastwo adnych opłat w zwizku z tym zwrotem. Prosimy o odesłanie do nas rzeczy niezwłocznie, a w kadym razie nie póniej ni14 dni od dnia w którym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. BdPastwo musieli ponieść bezporednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt odesłania produktu do siedziby naszej firmy. OdpowiadajPastwo tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z nich w sposób inny nibyło to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 _________________________________________________________________________ 

TOWAR JEST USZKODZONY - CHCGO PASTWO REKLAMOWA_________________________________________________________________________

Sprzedawca ponosi wzgldem Klienta odpowiedzialność, jeeli sprzedawany towar ma wadfizycznlub prawnw rozumieniu przepisów art. 5561 - 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm., dalej jako „Kodeks cywilny”). Sprzedawca ponosi wzgldem Klienta odpowiedzialność z tytułu rkojmi za wady fizyczne, jeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty dostarczenia towarów Klientowi.

PROCEDURA REKLAMACJI

W przypadku wady towaru, Klient jako zgłaszajcy żądanie powinien sprecyzowaswoje roszczenia przysługujce mu z mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego. Zgłaszajc roszczenie Klient powinien odesławadliwy towar wraz z opisem przedmiotu reklamacji (np. na załączonym formularzu zgłoszenia reklamacji) oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy, tj. In Design, Skórzewo, ul. Grejpfrutowa 13 lok. 2, 60-185 Pozna. W przypadku Klienta bdcego Konsumentem, Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie sido zgłoszonych roszcze, co stanowi przepis art. 5615 Kodeksu Cywilnego. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie, uznaje si, e roszczenia Klienta uznał on za zasadne. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialnoci z tytułu rkojmi, jeeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o istotnej wadzie produktu, np. kiedy obniona cena produktu była spowodowana okrelonusterk. Wada ta nie bdzie podlegała reklamacji, ale produkt mona zareklamowa, jeli ujawni siw nim inna usterka, wczeniej nieznana Klientowi. W przypadku jeli złoona reklamacja nie została uwzgldniona, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy. W takiej sytuacji Klient moe rozwizaspór bez udziału sdu powszechnego, korzystajc z mediacji lub sdownictwa polubownego. W przypadku takiego rozwizania naley zgłosisido instytucji przed którbdzie toczysipostpowanie z wnioskiem o mediacjlub rozpatrzenie sprawy przed sdem polubownym.

Szanowni Klienci informujemy, że w dniach 18 - 21.10 Dział Obsługi Klienta oraz nasz Showroom będą NIECZYNNE. W tym czasie nie będziemy również realizować wysyłek. Realizację zamówień rozpoczniemy od wtorku 19.10. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zespół DesignForHome.pl

Okazje.info
Pobieranie danych...